The Merthyr Stigmatist Closed Captions / Capsiynau Caeedig

EVENT INFORMATION

THE MERTHYR STIGMATIST 

Sherman Theatre / Theatr y Sherman & Theatre Uncut

THIS VIDEO ON DEMAND PERFORMANCE INCLUDES CLOSED CAPTIONS. MAE'R PERFFORMIAD FIDEO AR ALW HWN YN CYNNWYS CAPSIYNAU CAEEDIG.


Prices / Prisiau: £7.50 | £12.50 | £17.50 | £22.50
All ticket prices offer the same view. Please consider paying more, if you can, to help support Sherman Theatre in these times. Please note: There are strictly limited tickets available in the £7.50 and £12.50 price bands. One ticket required per household.

Mae pob tocyn yn cynnig yr un olygfa o’r sioe. Rydym yn gofyn yn garedig i chi ystyried talu mwy, os gallwch chi, i helpu i gefnogi Theatr y Sherman yn y cyfnod hwn. Sylwch: Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael am £ 7.50 a £ 12.50. Mae angen un tocyn ar gyfer pob cartref

“WHY SHOULDN’T GOD SEND A MIRACLE TO MERTHYR TYDFIL?”

Is something incredible happening in Merthyr? Carys, a sixteen-year-old school student claims to have received the stigmata: Christ’s wounds from the Cross. Are her wounds a sign from God? Carys thinks so, she wants to tell the world and demands to be heard. Sian, Carys’s teacher is not so sure. Filled with doubt, Sian believes silencing Carys will keep her safe, but can she make sense of what is happening to her young pupil?

Lisa Parry’s fierce new play, like Carys, cries out to be heard. The Merthyr Stigmatist is an exhilarating contemporary drama and a hymn to community and the power of young people. 

“PAM NA DDYLAI DUW ANFON GWYRTH I FERTHYR?"

A oes rhywbeth anhygoel yn digwydd ym Merthyr? Mae Carys, disgybl ysgol un ar bymtheg oed yn honni iddi dderbyn y stigmata: clwyfau Crist o’r Groes. A yw ei chlwyfau yn arwydd gan Dduw? Mae Carys yn credu hynny, mae hi eisiau dweud wrth y byd ac yn mynnu cael ei chlywed. Nid yw Sian, athrawes Carys mor siŵr. Mae Sian yn llawn amheuaeth, ac yn credu y bydd cadw Carys yn dawel yn ei chadw'n ddiogel, ond a all hi wneud synnwyr o'r hyn sy'n digwydd i'w disgybl ifanc?

Mae drama newydd Lisa Parry, yn gweiddi’n gynddeiriog i gael ei chlywed, yn union fel Carys. Mae The Merthyr Stigmatist yn ddrama gyfoes gyffrous ac yn clodfori cymuned a grym pobl ifanc. 

theatre
theatreuncut
shermantheatre

Restrictions

Please note that this play discusses adult themes, includes scenes which some audience members may find upsetting and contains strong language. If you require any further guidance or assistance, please email box.office@shermantheatre.co.uk
Sylwch fod y ddrama hon yn trafod themâu aeddfed, yn cynnwys golygfeydd a allai beri gofid i rai aelodau o'r gynulleidfa ac yn cynnwys iaith gref. Os oes angen unrhyw arweiniad neu gymorth pellach arnoch, e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Waiver

Please note that one booking is valid for streaming in one household only, you should not share your link with anyone else. Refunds are only available in the event of cancellation. If you have any questions please contact box.office@shermantheatre.co.uk

Sylwch fod un archeb yn ddilys i'w ffrydio mewn un cartref yn unig, ac ni ddylech rannu'ch dolen ag unrhyw un arall. Dim ond os bydd y perfformiad yn cael ei ganslo y bydd ad-daliadau ar gael. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â box.office@shermantheatre.co.uk